Bhabhi Ji Ghar Par Hai 20th February 2023 Written Episode Updates

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 20th February 2023 Written Episode, Written Update – πŸ“ Anu arrives at her house in a rickshaw and is greeted by a group of people outside. πŸ“ The group confronts Anu, complaining about her husband David’s actions, and demand payment for their debts. πŸ“ One man reveals that David has been troubling them, coming to their homes to drink and eat without permission. πŸ“ The group threatens to harm David and sell his nephew’s organs to repay their debts. πŸ“ Anu scolds the group and gives them money to settle their debts, warning them not to return. πŸ“ David opens the door and sees Anu giving money to the group. πŸ“ The situation highlights the dangers of borrowing money from unreliable sources.

πŸ—£οΈ Conversation: Anu scolds David for his behavior, David denies hating Anu, Vibhuti overhears. πŸ’¬ David’s statement: Tells Vibhu that Anu cannot find women like Anita. πŸ˜” David’s mood: Gets sad and expresses desire to go to London. πŸ‘‚ Eavesdropper: Vibhuti hears the conversation. 🌊 Offer: Anu offers to personally see David off if he wants to go to London.

πŸ“ Tiwari is worried about his finances and resolves to spend his money carefully. πŸ“ Angoori expresses her loneliness to Tiwari and asks for advice on making friends. πŸ“ Ammaji enters and greets Tiwari and Angoori, and Tiwari suggests that Ammaji could be Angoori’s friend. πŸ“ Ammaji offers to help Tiwari with his struggling business by consulting with Pandit Ramphal, but Tiwari declines. πŸ“ Angoori and Tiwari argue over her need for friends, and Ammaji suggests that she should befriend Anita. πŸ“ Tiwari dismisses the idea, saying that Anita is too busy, but Ammaji encourages Angoori to make friends with anyone. πŸ“ The conversation highlights the importance of companionship and the challenges of balancing personal and financial concerns.

πŸ’¬ Conversation: Vibhuti expresses discomfort with disrespect towards elders, scolds Anu. πŸ‘‚ Eavesdropper: Vibhuti overheard previous argument between David and Anita. πŸ‘΄ Mentioned person: Anita’s dad. πŸ˜” Anu’s mood: Embarrassed and apologetic. πŸ’— Promise: Anu promises to show more respect towards Vibhuti’s family.

Tiwari goes to Anita’s house to meet her. David scolds Tiwari for disturbing people. Tiwari and David argue about Tiwari’s intentions with Anita. Anita comes downstairs and takes David’s blessings, then asks for his permission to go to Lakhimpur for a few days. David grants permission and wishes her well, while Tiwari asks what’s going on. David mocks Tiwari and he leaves the house.

πŸ‘₯ Participants: Prem, Vibhuti. 🏠 Location: Outside, on the street. πŸ’¬ Conversation: Prem invites Vibhuti to celebrate with David, arranges for someone to stay at his house. πŸš• Transportation: Vibhuti stops a rickshaw. πŸ“± Call: Prem talks to someone on the phone and arranges for their stay. πŸ’ƒ Mentioned person: Anita, who is going out of station.

Vibhu overhears Angoori talking on the phone about friendship. πŸ“ž Angoori expresses feeling alone and wanting friends. πŸ˜” Vibhu offers to help Angoori and suggests she imagine him as a girl to practice making friends. πŸ’β€β™‚οΈπŸ’­πŸ’¬ Angoori practices with Vibhu, but their conversation takes a flirtatious turn. πŸ€΅β€β™‚οΈπŸ’‹πŸ‘© Vibhu is shocked by Angoori’s behavior. 😲

Update Credit: Aishwarya

Leave a Comment