Bhabhi Ji Ghar Par Hai 21st February 2023 Written Episode Updates

Bhabhi Ji Ghar Par Hai 21st February 2023 Written Episode, Written Update – ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ Angoori and Vibhuti flirting in the kitchen, and Vibhuti asks for a flying kiss, strengthening their friendship. ๐Ÿ‘ฅ Vibhuti and David waiting for someone when an unknown man delivers a parcel to Vibhuti and says it’s from Prem, assuring him that the money has been taken care of. ๐Ÿ“ฆ The parcel contains a whisk, which Vibhuti finds suspicious, but David suggests checking it for authenticity. ๐Ÿฒ A food delivery guy arrives with a paid-for parcel from Prem, adding to Vibhuti’s suspicions. ๐Ÿ’ฌ Vibhuti and David discuss the situation, wondering if the deliveries are fake. ๐Ÿ‘€ Vibhuti opens the bottle to check if it’s authentic.

๐Ÿ“ฆ Vibhu receives food delivery from Prem and shares it with David, who thinks highly of Prem as a person. ๐Ÿšช While Vibhu is still at the door, two women appear. ๐Ÿš Anu is at a bus station, discussing a cancelled seminar on a call when a stranger approaches her. ๐Ÿคœ The stranger gets aggressive and Tiwari steps in to defend Anu but gets beaten up. ๐Ÿฅ‹ Anu saves Tiwari and helps him up, but he insists on taking her home despite his injuries. ๐Ÿ’ฌ Anu questions Tiwari’s decision to defend her despite knowing her self-defense skills. ๐Ÿš— Anu ends up taking Tiwari home due to his injuries.

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง Vibhuti, David, and two strange women are in Vibhuti’s home, where David stares at one of the women. ๐Ÿ—ฃ๏ธ The woman confronts David, prompting Vibhuti to intervene and express concern about why Prem sent the women. ๐Ÿ’ฌ David suggests they were sent for their enjoyment, but Vibhuti worries about Anu finding out. ๐Ÿคฌ The women become angry when Vibhuti denies expecting them, and David suggests paying them 40,000/- to leave. ๐Ÿ’ฐ The women demand payment and threaten to stay until they receive it. ๐Ÿ“ž Vibhuti leaves to call Prem while David deals with the situation.

๐Ÿ“ž Vibhuti calls Prem to express his frustration about the women being sent to his home and their demanding behavior. ๐Ÿ“ต However, Prem’s phone disconnects during the conversation, leaving Vibhuti without a resolution. ๐Ÿ‘€ As Vibhuti turns around, he discovers that the women have taken David hostage and overheard his conversation with Prem. ๐Ÿ’ฐ The women now demand a higher amount, increasing the price to 80,000/- for being called scary and an additional 2000/- for their taxi ride. ๐Ÿ’ฌ Vibhuti finds himself in a precarious situation, unsure of how to respond to the women’s demands.

Angoori is in the kitchen on a phone call with her friend Bhoori when she sees a stranger, Champa, in Vibhuti’s kitchen. Angoori introduces herself to Champa, who mocks her at first, but then they start talking politely. Angoori asks Champa to be her friend and gives her a flying kiss, which Champa accepts. Champa says that she likes Angoori because she is polite and different. The two women seem to hit it off well and are open to becoming friends. The encounter between Angoori and Champa seems to be a positive one.

Champa and her friend are looking at a painting in Vibhuti’s home when David shares a story about a dancer called Gulak Bai who would take all his money. The stranger woman turns and reveals that Gulak Bai was her mother. Champa tells Gulabo to charge David for talking about her mother. Gulabo demands an additional 10,000 rupees and Vibhu and David claim they don’t have the money. David suggests they pay for the taxi and have Prem pay the rest. Vibhu expresses frustration and tells David he’s never seen someone as ruined as him. Champa demands her money immediately, and Gulabo increases their rate to 200,000 rupees for talking nonsense about them. As the doorbell rings, Vibhu thinks it’s Prem and hopes he will handle the situation.

Anu arrives at Vibhuti’s home and rings the doorbell. Tiwari asks why Vibhuti is taking so long and wonders if he’s doing something wrong inside. Anu speculates that Vibhuti may be sleeping. Vibhuti eventually answers the door, but he starts scratching himself. Anu asks if she can come in, and Vibhuti asks about her cancelled meeting. Anu explains that it got cancelled, and Vibhuti criticizes her for being unprofessional. Tiwari asks why Vibhuti is getting so hyper if her meeting got cancelled, but Vibhuti defends Anu’s importance and Tiwari stops pressing the issue. Anu asks to go inside, and Vibhuti suggests that they party. Anu declines, but Vibhuti insists and Tiwari goes to get alcohol. Anu declines again, but Vibhuti continues to press her, and Tiwari tells Vibhuti to stop. Anu gets a call from Shukla about a meeting and seminar, and she asks Vibhuti to drop her off at the bus station. Vibhuti refuses, and Anu and Tiwari leave together. Vibhuti prays to God.

Precap

Gulabo demands 2 lakh rupees from Vibhu and David to leave or else she will start shouting and expose them to the entire colony. Meanwhile, Angoori tells Tiwari that she saw a strange woman in their neighbourhood and points towards Anita’s house. Tiwari calls Anita to inform her about this.

Anita, in anger, confronts Vibhu about Gulabo and demands to know what she was doing in her bedroom. Vibhu gets scared and tries to explain the situation to Anita.

Update Credit: Aishwarya

Leave a Comment